USE CASE

Transformacja placówki medycznej w Kenii przy użyciu platformy low-code VSoft archITekt

Czas realizacji: 4 dni

Wyzwania

Placówka medyczna w Kenii, obsługująca łącznie 2142 pacjentów we wszystkich swoich oddziałach, miała trudności z przekazywaniem informacji między różnymi działami. Proces diagnozowania, od rejestracji pacjenta przez recepcjonistę do przekazania recepty do apteki, był skomplikowany i czasochłonny, wymagając optymalizacji.

Cele

Placówka poszukiwała rozwiązania, które pozwoliłoby szybko i łatwo wdrożyć kilka kluczowych zadań, znacząco poprawiających efektywność i jakość obsługi pacjentów.
Automatyzacja procesu diagnozowania
Głównym celem było stworzenie systemu automatyzującego cały proces diagnozowania, począwszy od rejestracji pacjenta, przez niezbędne badania, aż po dostarczenie recepty. Automatyzacja tego procesu zmniejszyłaby czas oczekiwania pacjentów i wyeliminowałaby błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych.
Przepływ informacji między specjalistami
Kolejnym celem było umożliwienie płynnego przepływu informacji między różnymi specjalistami, głównie okulistami, ale także dentystami, ortopedami i radiologami. Pozwoliłoby to lekarzom szybko i efektywnie konsultować przypadki oraz wymieniać istotne dane pacjentów, przyczyniając się do skuteczniejszego leczenia i diagnozowania.
System zarządzania wynikami badań i archiwum danych
Równie istotnym celem było stworzenie systemu, który rejestruje wyniki badań na różnych etapach procesu i tworzy archiwum danych. Taki system umożliwiłby śledzenie historii medycznej pacjentów, monitorowanie postępów leczenia i szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji podczas kolejnych wizyt.

Od rejestracji do archiwum – kompleksowa automatyzacja obsługi pacjentów

Rozwiązanie

Placówka postanowiła wykorzystać platformę low-code archITekt do budowy spersonalizowanego rozwiązania, które idealnie odpowiadało ich potrzebom. Platforma umożliwiła stworzenie efektywnego systemu zarządzania danymi pacjentów i procesem leczenia. W systemie zaimplementowano kilka funkcjonalności, takich jak:

Pulpity dla personelu

Powstały interaktywne panele, które umożliwiają personelowi rejestrację, wyszukiwanie i edycję danych pacjentów. Zapewnia to łatwy dostęp do istotnych informacji i usprawnia codzienną pracę personelu medycznego.

Dostęp dla lekarzy

Lekarze mają dostęp do listy pacjentów i formularza, w którym mogą wprowadzać istotne parametry, takie jak temperatura i wiek. Ta funkcjonalność ułatwia śledzenie zdrowia pacjenta i podejmowanie decyzji diagnostycznych.

Historia leczenia

System pozwala na udostępnianie historii leczenia pacjenta i danych archiwalnych, znacznie ułatwiając proces diagnozowania i zapewniając ciągłość opieki medycznej.

Załączniki

Możliwość dodawania i pobierania załączników na każdym etapie, w tym wyników specjalistycznych badań, umożliwia kompleksową dokumentację i przechowywanie istotnych informacji o zdrowiu pacjenta.


Podstawowe funkcjonalności platformy low-code VSoft archITekt pozwoliły na stworzenie w pełni funkcjonalnego systemu, który może być rozwijany wraz z rozwojem placówki
. Umożliwiły również dostosowanie struktur danych, aby sprostać indywidualnym potrzebom placówki poprzez:

  • Definiowanie podstawowych parametrów, takich jak typ, nazwa i inne właściwości specyficzne dla różnych rodzajów obiektów, umożliwiające elastyczne zarządzanie danymi.
  • Określanie relacji między różnymi strukturami danych, umożliwiające złożone zapytania i analizę danych.
  • Sprecyzowanie atrybutów pola, takich jak wartości domyślne, pola obowiązkowe, precyzja wejścia i limity znaków dla ciągów, zapewniające dokładność i kompletność danych.
  • Wykorzystywanie pól słownikowych, list i podstruktur, ułatwiające kategoryzację i grupowanie danych.
  • Dokumentowanie struktur danych poprzez dodawanie opisów do poszczególnych pól, ułatwiające zrozumienie danych i procesu przetwarzania.


To rozwiązanie pozwala placówce efektywnie zarządzać danymi pacjentów, zapewniając wysokiej jakości opiekę medyczną i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i wymagań.

Wyniki

Dzięki nowemu rozwiązaniu placówka doświadczyła znacznego skrócenia czasu potrzebnego do zarządzania danymi pacjentów, zwiększenia efektywności związanej z procesami diagnozowania oraz eliminacji błędów wynikających z zadań manualnych. Pracownicy korzystają z wygody rejestracji pacjentów online i łatwego dostępu do danych archiwalnych przechowywanych za pomocą stworzonego przez platformę VSoft archITekt systemu.
Usprawniona koordynacja między specjalistami
Umożliwiająca płynny przepływ informacji między różnymi specjalistami, system pozwala na szybką konsultację przypadków i wymianę istotnych danych pacjentów, przyczyniając się do podejmowania szybszych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych oraz zwiększonej satysfakcji pacjentów z opieki medycznej.
Łatwe śledzenie historii medycznej pacjentów
Stworzenie systemu zarządzania wynikami badań i archiwum danych umożliwia łatwe śledzenie historii medycznych pacjentów, monitorowanie postępów leczenia i szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji podczas kolejnych wizyt. Poprawia to ciągłość opieki medycznej i pozwala lekarzom lepiej zrozumieć stan zdrowia pacjenta, podejmując bardziej trafne decyzje terapeutyczne.

Podsumowanie

Rozwój Aplikacji Rejestracji Pacjenta przy użyciu platformy low-code archITekt okazał się kluczowym krokiem w optymalizacji procesów. Platforma archITekt skróciła czas implementacji o osiem razy w porównaniu z tradycyjnymi metodami kodowania, a pierwszy operacyjny Minimum Viable Product (MVP) został stworzony w zaledwie 4 dni. Nie tylko przyniosło to znaczne oszczędności kosztów i skrócenie czasu dostarczenia systemu, ale także poprawiło zarządzanie danymi, komunikację wewnętrzną i kluczowe procesy administracyjne.

Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie w transformacji cyfrowej!